FORENINGENS VEDTÆGTER

§ 1. Foreningens navn er ”Brand New Opry Country Club”
§ 1.2. Regnskabsåret er fra den 1. januar til den 31 december.
§1.3 Foreningens er hjemmehørende i Hjørring Kommune og dette punkt i vedtægterne kan aldrig ændres.

§ 2. Formål.
§ 2.1. At medvirke til udbredelse af og kendskab til countrymusikken via medier, countryfester
og andre arrangementer, så som markeder etc.
§ 2.2. At gennemføre aktiviteter til glæde for countrymusikelskere i lokalområdet.

§ 3. Medlemskab.
§ 3.1. Som medlem kan optages enhver person, der gennem sin interesse for countrymusik er
villig til at medvirke til opfyldelse af foreningens formål. Man skal have været medlem i 3
måneder før man har stemmeret.
§ 3.2. virksomheder eller organisationer kan optages som støttemedlemmer, men udløser ikke
Medlems rabat.
§ 3.3. Et medlemskab kan tegnes som enlig eller husstand, der dækker ægtefælde/ samlever.
Medlemskabet følger kalenderåret.

Vedtægter

§ 4. Generalforsamling.
§ 4.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og der indkaldes ordinært
Hvert år i februar.
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis 2/3 af bestyrelsen eller 1/3 af
Medlemmerne kræver det.
Der indkaldes til generalforsamling med 4 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til alle
Foreningens medlemmer.
Forslag til behandling på såvel den ordinære som den ekstraordinære generalforsamling
Skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
§ 4.2. Den ordinære generalforsamling skal omfatte flg. punkter på dagsordenen:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af kontrolleret regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af formand (de år denne er på valg)
6. Valg af kasserer (de år denne er på valg)
7. Valg til bestyrelsen samt 2 suppleanter.
8. Valg af 2 bilagskontrollanter samt 2 suppleanter.
9. kontingent.
10. Eventuelt.

§ 4.3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er indkaldt.
Alle beslutninger tages ved simpelt flertal, når ikke andet er forskrevet i disse vedtægter.
§ 4.4. Skriftlig afstemning skal gennemføres, hvis blot et medlem udtrykker ønske herom.
§ 4.5. Alle medlemmer over 18 år har stemmeret mod forevisning af gyldigt medlemsbevis.
Hvert medlem kan kun repræsenter sig selv.
§ 4.6. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, men er man forhindret i at deltage i generalforsamlingen
kan man skriftlig, senest 14 dage før, indsende sin beslutning angående de til
Generalforsamlingen kendte punkter.
§ 4.7. Valgbarhed/ opstilling kan ske ved fuldmagt, hvis man selv er forhindret i fremmøde,
Ingen kan vælges mod sin vilje.

§ 5. Bestyrelsen.
§ 5.1. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen.
§ 5.2. Posterne som næstformand, sekretær og 1 uden særlig hverv besættes ved normal
konstituering senest 14 dage efter generalforsamlingen.
§ 5.3. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det påkrævet.

§ 5.4. Foreningen tegnes af formanden eller i dennes fravær, af næstformanden.
§ 5.5. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode, således, at der i lige år er 2 på valg
og i ulige år er 3 på valg.
§ 5.6. Formand og næstformand skal altid vælges forskudt.
§ 5.7. Indtræder en suppleant i bestyrelsen, sidder denne det afgående medlem resterende tid
I bestyrelsen.
§ 5.8. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom eller i øvrigt når der skal tages vidtrækkende
beslutninger, kræves underskrift af formand, næstformand, og kasserer.
§ 5.9. Bestyrelses medlemmer hæfter ikke personligt for de af bestyrelsen eller
generalforsamlingen indgående økonomiske forpligtelser.
§ 5.10. Bestyrelsen kan frit udpege medlemmer til at deltage i arbejdsgrupper. Bestyrelsen har det
fulde ansvar for, at arbejdsgrupper følger foreningens vedtægter og de af bestyrelsen
fastlagte regler.

Leo Madsen

§ 6. Opløsning.
§ 6.1. Foreningen kan opløses, hvis 2/3 af foreningens medlemmer på en med dette formål lovligt
indkaldt generalforsamling stemmer for dette, eller hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer
ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer for opløsning.
§ 6.2. Foreningen kan først betragtes som opløst, når eventuelle midler er overført til et almennyttigt
formål, og et afviklingsregnskab er godkendt af foreningens bilagskontrollanter.
Bestemmelserne i denne paragraf kan kun ændres, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer
stemmer for ændringer.

§ 7. Vedtægtsændringer.
Til ændring af disse vedtægter i øvrigt, kræves et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte
Medlemmer.
Hjørring, den 22. februar 2023

 

Dirigent ____________________________________________